Księgarnia Słowińska

 

 

Księgarnia Słowińska - Warunki używania

1. Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Księgarnia Słowińska. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami w Wielkiej Brytanii, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

2. W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

3. Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Księgarnia Słowińska może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

4. Księgarnia Słowińska nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Księgarnia Słowińska, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Księgarnia Słowińska nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Księgarnia Słowińska. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Księgarnia Słowińska udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

5. Księgarnia Słowińska nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Księgarnia Słowińska uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Księgarnia Słowińska jest równoznaczne z udzieleniem Księgarnia Słowińska nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Księgarnia Słowińska ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Księgarnia Słowińska w jakimkolwiek celu. Jednocześnie www.ksiegarnia.wybrzezeslowinskie.eu nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) www.ksiegarnia.wybrzezeslowinskie.eu uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) www.ksiegarnia.wybrzezeslowinskie.eu uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.